february 2019

09
Aug

Beatrice Lundgren

10/7/1918 - 2/1/2019

09
Aug

Kay Lemke

3/28/1931 - 2/2/2019

09
Aug

Mitchell Engen

1/23/1954 - 2/4/2019

09
Aug

Dorothy Kempf

3/7/1926 - 2/8/2019

09
Aug

Donna Johnson

4/24/1935 - 2/10/2019

09
Aug

Jason Schnell

5/26/1969 - 2/13/2019

09
Aug

John Schmidt

8/24/1956 - 2/14/2019

09
Aug

Mildred Eacker

2/25/1923 - 2/20/2019

09
Aug

Dennis Loeding

8/23/1944 - 2/20/2019

09
Aug

Lynda Hilaman-Douglas

2/27/1964 - 2/21/2019

09
Aug

Martha Marano

2/16/1934 - 2/21/2019

09
Aug

James Boya

1/30/1971 - 2/22/2019

09
Aug

Richard Granowski

6/14/1958 - 2/23/2019

09
Aug

Frank Stella

4/16/1927 - 2/28/2019